ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-C0V-2

§ 1.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie § 4 ust. 1. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej zatwierdzonego zarządzeniem Nr 1/2003 z dnia 15 czerwca 2003 r., art. 207 ustawy z 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U, z 2019 r. poz. 1040) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) w okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. zarządzam:
1. Odwołanie wszystkich planowych kontroli terenowych wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r.
2. Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu kontroli.
3. Odwołanie przyjęć interesantów przez pracowników PINB, za wyjątkiem spraw nagłych,
4. Ograniczenie przyjmowania interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, faksowej, mailowej, przez operatora pocztowego),
5. Do PINB mogą wejść jedynie osoby wezwane lub umówione telefonicznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
Łukasz Jaskuła

Treść zarządzenia