• O nas

    Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej, prowadzenie działalności inspekcyjnej w terenie polegającej na kontroli prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymaniem obiektów budowlanych.

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako organ nadzoru budowlanego jest obowiązany do :
    a) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
    b) prowadzenia ewidencji decyzji postanowień i zgłoszeń;
    c) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.