Zgłoszenie robót budowlanych

Na budowę niektórych obiektów i robót budowlanych wymagane jest zgłoszenie (art. 30 ust. 1 ustawy). W przypadku wątpliwości, czy planowany obiekt budowlany wymaga pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, należy zwrócić się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (do starosty lub wojewody).

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, zależnie od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny do zasilania instalacji w domach jednorodzinnych, budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych oraz do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy także dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Termin rozpoczęcia robót
Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 i 5b ustawy – Prawo budowlane).

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia
W przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadkach gdy zgłoszenie nie jest wymagane, inwestor nie jest obowiązany do dokonywania jakichkolwiek czynności administracyjno-prawnych przez rozpoczęciem robót budowlanych.